Катедра горива

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС

В катедра по “Горива и биоенергийни технологии” СТУДЕНТИТЕ стават СПЕЦИАЛИСТИ в областта на преработването на нефта, газа и твърдите горива до повече от 2000 продукта – горива, смазочни материали и присадки за тях; основни нефтени химикали и др. Придобиват и познания за тяхното ефективно използване в енергетиката и транспорта, за техните качества като суровини за получаване на синтетични високомолекулни съединения, като суровини за органичния синтез и др.

Магистрите притежават инженерно-технологична компетентност по приложение на съвремените знания, за изкопаемите горива, за възобновяемите горива и за смазочните материали; химията на горенето и екологията; за ефективно и щадящо околната среда управление на преработването и транспортирането на горивата в нефтопроводи и газопроводи; в химията и металургията , в превозните средства , в енергетиката , енергийната ефективност , земеделието, строителството и военната техника , във фирми за производство и търговия нефтопродукти , газ , въглища и горива.

ОСНОВНИ ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • Технология на нефта и газа
 • Технология на твърдите горива
 • Химия на горенето и екология
 • Технологични изчисления
 • Химмотология
 • Нефтохимичен синтез
 • Производство на присадки
 • Алтернативни горива
 • Теория на термокатакитичните процеси в технологията на горивата
 • Основи на преработването и приложение на въглеводородните газове
 • Екологични проблеми в преработването на горивата и др.

През последните пет години повече от половината от завършилите “Горива и биоенергийни технологии” студенти са намерили реализация, като работещи по специалността кадри.

Горива
Горива

НАШИТЕ ВЪЗПИТАНИЦИ СА В:

Компании

Лукойл; Приста ойл; Овергаз; МК Кремиковци; Верила; ИНСА Ойл; Българска петролна рафинерия; Астрабио плант;

Лаборатории и звена на:

НЕК и "Енергопроект"; ДА "Митници"; Български институт по стандартизация; ДА "Държавен резерв"; Гражданска защита; МВР, МО, МОСВ, МАБ и др.

Търговски фирми

Петрол; Нафтекс; Shell; OMV; Ексън-Мобил; Тотал; Валволин;

ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТА

Приемането на студенти в бакалавърска степен в ХТМУ се извършва въз основа на една от следните оценки:

1. Оценка от държавни зрелостни изпити по една от дисциплините:

 • химия и опазване на околната среда – за всички специалности;
 • математика – за всички специалности;
 • физика и астрономия – за всички специалности;
 • биология и здравно образование – за всички специалности;
 • Информатика и информационни технологии– за всички специалности;
 • български език и литература – за всички специалности;

2. Оценка от положен конкурсен изпит по химия или математика (по избор)

3. Оценка от олимпиади (последен кръг) или национални състезания по: химия и опазване на околната среда; природни науки и екология; физика; математика, информатика; български език и литература;

4. Признава оценки от конкурсни изпити в други ВУ по предметите изброени по-горе