катедра горива
 • Вход за преподаватели:
катедра горива катедра горива катедра горива катедра горива катедра горива катедра горива катедра горива

Информационно табло за студенти

Програма за семестъра:

Изтегли програмата
катедра горива

Дипломни защити:

 • Час:
 • Зала: лекционна зала
 • Сграда: Ректорат
 • Краен срок за предаване:
катедра горива

Оценки от изпити:

Виж оценка
катедра горива

Защо да изберете нас

катедра горива

В модула по “Горива” СТУДЕНТИТЕ стават СПЕЦИАЛИСТИ в областта на преработването на нефта, газа и твърдите горива до повече от 2000 продукта – горива, смазочни материали и присадки за тях; основни нефтени химикали и др. Придобиват и познания за тяхното ефективно използване в енергетиката и транспорта, за техните качества като суровини за получаване на синтетични високомолекулни съединения, като суровини за органичния синтез и др. Магистрите притежават инженерно-технологична компетентност по приложение на съвремените знания, за изкопаемите горива, за възобновяемите горива и за смазочните материали; химията на горенето и екологията; за ефективно и щадящо околната среда управление на преработването и транспортирането на горивата в нефтопроводи и газопроводи; в химията и металургията , в превозните средства , в енергетиката , енергийната ефективност , земеделието, строителството и военната техника , във фирми за производство и търговия нефтопродукти , газ , въглища и горива.

За кандидат-студента

катедра горива

Приемането на студенти в бакалавърска степен в ХТМУ се извършва въз основа на една от следните оценки:

1. Оценка от държавни зрелостни изпити по една от дисциплините:

 • - химия и опазване на околната среда – за всички специалности;
 • - математика – за всички специалности;
 • - физика и астрономия – за всички специалности;
 • - биология и здравно образование – за всички специалности;
 • - Информатика и информационни технологии– за всички специалности;
 • - български език и литература – за всички специалности;

2. Оценка от положен конкурсен изпит по химия или математика (по избор)

3. Оценка от олимпиади (последен кръг) или национални състезания по: химия и опазване на околната среда; природни науки и екология; физика; математика, информатика; български език и литература;

4. Признава оценки от конкурсни изпити в други ВУ по предметите изброени по-горе

Новини

катедра горива