Дипломиране

Дипломни защити

Дата за дипломна защита: ...

Предаването на всички, необходими документи за дипломна защита, трябва да се извърши не по-късно от ...

катедра горива

Методични указания за изработване и защита на дипломна работа

Изтеглете методични указания за изработване и защита на дипломна работа от тук.

Декларация за авторство за дипломна работа (предава във факултетната канцелария заедно с другите документи.) тук.

Ръководство на дипломната работа

Ръководител на дипломната работа може да бъде всеки преподавател, заемащ академична длъжност в ХТМУ. Докторанти, инженери и специалисти от други организации без академична длъжност и научна степен могат да бъдат консултанти на дипломна работа.

Темата на дипломната работа се определя от научния ръководител.

Дипломните работи се разработват в научните направления на катедрата, в която е обучаван дипломанта, по целесъобразност в друга катедра или в чужбина, като това става с разрешение на Ръководителя на катедрата, след подаване на заявление от дипломанта до него.

Дипломните работи биват:

Експериментална дипломна работа

Основната цел на дипломната работа е да се затвърдят познанията на дипломантите в дадено научно направление и да се формират у тях умения и навици за самостоятелна научна и технологична работа при решаването на изследователски и инженерни задачи. Продължителността за изработване на дипломните работи съгласно сега действащите планове е: за бакалавър – 8 седмици, за магистър – 20 седмици.

Провежданите експерименти могат да бъдат върху изследване на влиянието на един, два или повече фактори върху: равновесието и скоростта на химичен, биохимичен, металургичен и физичен процес; състава, свойствата и физичните характеристики на продукти и материали; производителността на апарат или машина; хидродинамични показатели на хетерогенни системи; стойности на физични величини и др.

Препоръчително е обемът на дипломната работа да бъде:

 • за бакалавър - не по-малко от 30 страници;
 • за магистър - не по малко от 40 страници.

Една страница трябва съдържа 30 реда и 60 знака на всеки ред.

Дипломната работа съдържа:

 • заглавен лист по образец – 1 стр. (Приложение 1);
 • задание по образец – 1 стр. (Приложение 2);
 • увод, цел, задачи – до 2 стр.;
 • литературен обзор – около 30% от обема на дипломната работа;
 • експериментална част – около 15% от обема на дипломната работа;
 • обсъждане на експерименталните резултати – около 50% от обема на дипломната работа;
 • изводи – до 2 стр.;
 • използвана литература – не по-малко от 10 източника;
 • съдържание

Технологичен проект

Дипломната работа от този вид включва изчисления на цяла или част от технологична линия и предложения за изменения или за замяна на една технология (на изходна суровина, енергиен източник, състав на крайния продукт и т.н.);

технологични изчисления на апарат – температурен и хидродинамичен режим; оптимизиране на технологичен апарат или линия; компютърно симулиране на технологичен процес; автоматично управление на технологичен процес; управление на качеството; математично моделиране и оптимизиране на технологичен процес; изчисляване на енергийна ефективност на апарат, линия, процес; екологично осигуряване на производствени апарати и технологии; имитационно моделиране на процеси, протичащи при високи температури и/или високи налягания; икономическа обосновка на нов метод, на технологична линия или апарат; сравнителен анализ на качеството, ресурсното и технологично осигуряване на производство на технологичен продукт; анализ на икономическата и екологична целесъобразност от производство по съществуваща технология.

Разработване на аналитична методика

Този вид дипломна работа може да включва: разработването на елементи от нова методика за изследване и анализ на междинен или краен продукт; прецизиране на методика при наличие на смущаващи фактори; адаптиране на съществуваща методика към нов технологичен обект; сравнителна оценка на методи за разработване на проба от суровини или продукти със сложен състав; сравнителна оценка на възможностите на физични и химични методи при охарактеризирането на състава и структурата на суровини, продукти и др.

Литературно проучване с анализ и оценка

Дипломната работа от този вид може да включва: изучаването на съвременните методи и правила за проучване по периодична, патентна и фирмена литература по определена от ръководителя на дипломната работа тема и провеждане на самото проучване, намиране на литературните източници; систематичен анализ и оценка на методи, процеси, системи, материали, суровинни източници, екологична целесъобразност на методи за производство; оценка на нови разработки, отразени в периодичната литература; предложения за технологи чно производство, инженерен дизайн на възлови апарати и съоръжения или нови суровини и енергийни източници; предложения за бъдеща изследователска тема (напр. за магистърска дипломна работа).

Обемът на литературното проучване (броят на годините за справка) трябва да бъде съобразен с актуалността, традицията и интензивността на изследователската и публикационна дейност в света по определената от ръководителя тема.

Не се допуска за дипломна работа да бъде представена само библиографска справка без коментар, критичен анализ и заключение към нея.

Дипломна работа от този тип може да се разработва само от студенти в ОКС „Бакалавър” само по изключение (напр. заболяване, доказано с медицински документ) от студенти в ОКС „Магистър”.