ИСТОРИЯ НА КАТЕДРАТА

Обучението по ГОРИВА в България започва през 1954 г., но още през 1956 г. е обособена самостоятелна катедра по “Технология на горивата”. Името на катедрата през годините се променя, но се запазва същността й – обучение на студентите и провеждане на научна и изследователска работа в областта на химията и преработването на нефта, въглеводородните газове и въглищата за получаване на горива, смазочни материали и индивидуални нефтени химикали. Тъй като, значителна част от завършилите тази специалност работят все повече в областта на използването на нефтопродуктите, все повече стават академичните дисциплини, описващи химията на горенето и замърсяването на околната среда, смазването и смазочните материали, присадките за горива и смазочни материали, алтернативните горива и двигатели и др. В тези области са обучени над 1500 студенти, от които около 200 чуждестранни, защитени са над 50 дисертации за придобиване на образователната и научна степен “Доктор” и една дисертации за придобиване на научната степен “Доктор на техническите науки”

Горива
Катедра горива

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС

В катедра по “Горива и биоенергийни технологии” СТУДЕНТИТЕ стават СПЕЦИАЛИСТИ в областта на преработването на нефта, газа и твърдите горива до повече от 2000 продукта – горива, смазочни материали и присадки за тях; основни нефтени химикали и др. Придобиват и познания за тяхното ефективно използване в енергетиката и транспорта, за техните качества като суровини за получаване на синтетични високомолекулни съединения, като суровини за органичния синтез и др.

Магистрите притежават инженерно-технологична компетентност по приложение на съвремените знания, за изкопаемите горива, за възобновяемите горива и за смазочните материали; химията на горенето и екологията; за ефективно и щадящо околната среда управление на преработването и транспортирането на горивата в нефтопроводи и газопроводи; в химията и металургията , в превозните средства , в енергетиката , енергийната ефективност , земеделието, строителството и военната техника , във фирми за производство и търговия нефтопродукти , газ , въглища и горива.